Publications of SMRC

Friday 26 May 2017
Publications of SMRC

Books, articles, chapters in other books.

Books

2014

Uzule, L., Zelče, V. (2014). Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls [Latvian Cemetery Festivals: Rituals of Identity]. Rīga: Mansards.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/mediji/Zelche_Kapusvetki_majaslapai4.pdf

2013

Зелчe, B., Нейбургс, У (ред.). (2013). Латышские военные рассказы. Вторая мировая война в солдатских дневниках [Two Sides. Latvian War Stories. The Second World War in the Diaries of Soldiers]. Riga: Mansards.

Zelče, V. (red.). (2013). Letonika. Piektais kongress. Latvijas sociālā atmiņa un identitāte. Ziņojumu kodoli. 2013. gada 29. oktobris. [5th Congress of Lettonie: Cores of the Research Papers. October 29, 2013]. Rīga: Mansards.

Neiburgs, U., Zelče, V. (2013). (Divas) puses. Pēc grāmatas... [Two Sides. After the Book…]. Rīga: Mansards.

Zelče, V., Zellis, K. (red.). (2013). Vera Kacena. Balle beidzās pusnaktī. Latviešu kara stāsti [Vera Kacena. The Ball Ended at the Midnight. Latvian War Stories]. Rīga: Mansards.

2012

Zelče, V., Zellis, K. (red.). (2012). Vera Kacena. Kājāmgājējs karā. Latviešu kara stāsti [Vera Kacena. Walker through the War]. Rīga: Mansards.

Kaprāns, M., Procevska, O., Uzule, L., Saulītis, A. (2012). Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā. Atmiņu politika un publiskā telpa [Commemoration of the Soviet Deportations in Latvia. Memory Politics and Public Sphere]. Rīga: Mansards.

Neiburgs, U., Rozenšteine, A., Zelče, V. (red.). (2012). (Divas) puses. Latviešu kara stāsti: Klausāmgrāmata [Two Sides. Latvian War Stories. Audiobook]. Rīga: Apostrofs. 2CD: 144,30 min.

Zellis, K. (2012). Ilūziju un baiļu mašinērija. Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941–1945) [Machinery of Illusions and Fear. Propaganda in Nazi-occupied Latvia: Power, Media and Society (1941–1945)]. Rīga: Mansards.

2011

Ločmele, K. (2011). (Ne)izstāstītā vēsture : Skola. Mājas. Atmiņa [Untold History: School, Home, Memory]. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts.

See:http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/mediji/Neizstastita_vesture-skola_majas_atmina_low-res.pdf

Neiburgs, U., Zelče, V. (red.). (2011). Divas puses. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās [Two Sides. Latvian War Stories. The Second World War in the Diaries of Soldiers]. Riga: Mansards.

Muižnieks, N., Zelče, V. (red.). (2011). Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs [Warring Commemoration: March 16th and May 9th]. Riga: Zinātne.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/mediji/Karojosa_piemina-2011.pdf

Zelče, V., Kaprāns, M. (red.). (2011). Pēdējais karš: Atmiņa un traumas komunikācija [The Last War: Communication of Memory and Trauma]. 2nd ed. Riga: Mansards; LU SPPI.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/mediji/Zelche_Kapusvetki_majaslapai4.pdf

2009

Ardava, L., Bērziņš, D., Kaprāns, M., Ķezbere, A., Ločmele, K., Procevska, O., Rozenšteine, A., Rozentāle, L., Salmiņa, I., Siliņa, G., Uzule, L., Zelče, V. (2009). Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve [University of Latvia During 90 Years: Life]. Riga: University of Latvia.

2007

Zelče, V. (red.). (2007). Agora 6. Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis [Agora 6: Once Upon a Time There Was a Man Called Kārlis Ulmanis]. Rīga: Zinātne.

See: file:///C:/Users/Cap10-02/Downloads/Agora6.pdf

Zelče, V. (red.). (2007). Zīmes. Mēs. Pieminēšana. Piektais gads [Signs. Us. Commemoration. The Year of 1905 Revolution]. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

See:file:///C:/Users/Cap10-02/Downloads/Z%C4%ABmes.M%C4%93s.Piemin%C4%93%C5%A1ana.Piektaisgads.pdf

2006

Zelče, V. (red.). (2006). Agora. 4. sēj.: Laikplaisa: Piektais gads [Agora 4: Timegap: The Year of 1905 Revolution]. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

2005

Zelče, V. (red.). (2005). Agora. 3. sēj.: Pēckara Latvijas cilvēklaiktelpa≠staļinisms [Agora 3: Human Space ≠Stalinism]. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

See: file:///C:/Users/Cap10-02/Downloads/Agora3.pdf

Brikše, I. (red.). (2005). Latvijas Universitātes raksti. 683.sēj.: Komunikācija. Kultūras un vēstures diskurss [Articles of the University of Latvia. Volume 683: Communication. Discourse of Culture and History]. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

2004

Zelče, V. (red.). (2004). Agora. 2. sēj.: Vilis Lācis: Divu Latviju naratīvi, sociālais/sociālistiskais reālisms [Agora 2: Vilis Lācis: Two Narratives of Latvia, Social/Socialistic Realism]. Rīga: Zinātne.

See; file:///C:/Users/Cap10-02/Downloads/Agora2.pdf

Articles and other book chapters

2017

Ardava, L. (2017). The Social Memory of the January 1991 Barricades and Commemorative Discourse in the Media of Latvia. In: Jundzis, T. (ed.). The Barricades: Civil Resistance to Anti-democratic Rule and Lessons Learned. Riga: LZA Baltic Centre for Strategic Studies. P. 67-75.

Gruziņš, O. (2017). Children Born of War, State of the Art, and Latvia: Approaches, Methods, and Data. In: Saleniece, I. (ed.).  History: Sources and People. Proceedings of the 26th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XX. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”. P. 111-120.

See: https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_XX_2017_tirraksts-1.pdf

2016

Bērziņš, D. (2016). Holokausta sociālā atmiņa Latvijas PSR, 1944-1948 [Social Memory of the Holocaust in the Latvian SSR, 1944-1948]. Vēsture, 1 (96), 45–73.

Bērziņš, D., Oppermann, P. (2016). Latvia. The Rumbula Memorial. History and Present. In: Methodical Materials “Holocaust Commemoration in the Baltics”. Riga: Center for Judaic Studies at the University of Latvia.

See:http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/jsc/publikacijas/METHODICAL_MATERIALS.pdf

Zelče, V. (2016). Raiņa 100. jubileja: tapšana un svinēšana [100 Years Jubilee of Rainis: Creation and Celebration]. Grām.: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums. 21. sēj. Liepāja: Liepājas Universitāte. 44.–64. lpp.

 2015

Bērziņš, D., Ļenskis, I. (2015). Antisemītisma izpausmes: vēsture un mūsdienas. [Expression of Anti-Semitism: History and Nowdays]. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs.

See: http://cilvektiesibas.org.lv/media/attachments/21/01/2016/antisemitisma_brosura.pdf

Bērziņš, D. (2015). Holokausta sociālā atmiņa Atmodas periodā [Social Memory of the Holocaust in the Period of ‘Reawakening’]. Grām.: Stašulāne, A. (red.). Kultūras studijas. Vēsturiskā atmiņa. Zinātnisko rakstu krājums. VII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”.159.–165. lpp.

See: https://du.lv/wp-content/uploads/2015/12/Kulturas_studijas_VII.pdf

Zelče, V. (2015). Pirmā pasaules kara pieminēšana un sērošana [Commemoration of the First World War and the Mourning]. Grām.: Daija, P., Hanovs, D., Jansone, I. (sast.). Civilizāciju karš? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas. Rīga: Zinātne. 231.–244. lpp.

2014

Ardava, L. (2014). 1991. gada sociālās atmiņas diskursi Jāņa Streiča grāmatā “1991. Tas garais cilvēkbērna gads” [The Discourses of Social Memory on the Year 1991 in the Book by Janis Streics “1991. Tas garais cilvēkbērna gads”]. Grām.: Lāms, E. (red.) Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 19. Liepaja: LiePA. 348.−355. lpp.


Eglitis, D. S., Ardava, L. (2014). Commemoration and Contestation: The Politics of Memory in the Baltic Countries. In: Bernhard, M., Kubik, J. (eds). Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration. New York: Oxford University Press. P.123-145. See: https://www.amazon.com/Twenty-Years-After-Communism-Commemoration/dp/0199375143

Lasmane, S., Bērziņš, D. (2014). Pakļaušanās paradums un pretošanās [The Habit of Conformism and Resistance]. Grām: Lācis, V. Ceļojums uz Norieta pilsētu. Riga: Divpadsmit. 291.–303. lpp.

Ločmele, K. (2014). (Un)told memories: Communicating the (Soviet) past in Latvian families. In: Saueauk, M. (ed.). Historical memory versus communist identity: Proceedings of the conference “The shaping of identity and personality under communist rule: History in the service of totalitarian regimes in Eastern Europe.” Tallinn, 9-10 June, 2011. Tartu: University of Tartu Press. P. 129-146.

See: http://www.oapen.org/search?identifier=507876

Zelče, V. (2014). Latvijas iedzīvotāju sociālās atmiņas kopienas un identitāte [Communities of Memory and Identity of the Population of Latvia]. Grām.: Rozenvalds, J., Zobena, A. (red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 195.–205. lpp.

See:http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/demokratija/Daudzveidigas_un_mainigas_Latvijas_identitates.pdf

Zelče, V. (2014). Latvijas sociālās atmiņas politika, Eiropas Savienības un Krievijas ietekme uz to [Politics of Social Memory in Latvia, European Union’s and Russia’s Influence on It]. Grām.: Rozenvalds, J., Zobena, A. (red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 206.–215. lpp.

See:http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/demokratija/Daudzveidigas_un_mainigas_Latvijas_identitates.pdf

Zelče, V. (2014). Nacionālā atvadu rituāla tradīcija Latvijā un mediji [The Tradition of National Farewell Ritual in Latvia and the Media]. Grām.: Cimdiņa, A. (red.). Imants Ziedonis. Piederības meklējumi. Brīvības treniņš. Rīga: Zinātne. 365.–379. lpp.

2013

Ardava, L., Bērziņš, D., Ločmele, K. (2013). Sociālās atmiņas pētniecība: metodoloģija un pieredzes analīze [Social Memory Research: Methodology and the Analysis of the Scientific Experience]. In: Stradiņš, J. (red.). (2013). Letonikas piektais kongress. Plenārsēžu materiāli. Riga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 215.−229. lpp.

Ardava, L., Rozenšteine, A., Siliņa, G. (2013). Kolaboracionisma diskurss Alvja Lapiņa drāmā “Atvari” un Sofi Oksanenas romānā “Attīrīšanās” [The Discourse of Collaboration in the Drama by Alvis Lapins “Atvari” and in the Novel of Sofi Oksanen “Puhdistus”]. In: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepaja: LiePA. 9.–27. lpp.

Bērziņš, D. (2013). Holokausta reprezentācija Latvijas PSR literatūrā: D.Zigmontes, Ē.Vilka, O. Vācieša, Z. Ērgles darbu piemēri [Representation of Social Memory of the Holocaust in the Literature of the Latvian SSR: Examples of Works by D. Zigmonte, O. Vācietis, Ē. Vilks, Z. Ērgle). In: Lāms, E. (red.). Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepāja: LiePA. 47.–57. lpp.

Берзиньш, Д. (2013). Социальная память холокоста в популярной культуре Латвийской СР: анализ некоторых ярких примеров [Representation of Social Memory of the Holocaust in the Popular Culture of the Latvian SSE: Analysis of several bright examples]. B.: Амосова. C. (oтв. ред.). Утраченное соседство: Евреи в культурной памяти жителей Латгалии. Материалы экспедиций 2011-2012 гг. Mockвa: Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах “Сэфер”; Музей “Евреи в Латвии”. C. 334-356.

See: http://sefer.ru/upload/latgale-sbornik.pdf

Eglītis, D., Zelče, V. (2013). Unruly Actors: Latvian Women of Red Army in Post-War Historical Memory. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 41(6), 987–1007.

See: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905992.2013.836165

Ločmele, K. (2013). Lauki žurnālā ”Sestdiena”: (a)izmiršana un citi temati 2011. gadā [Countryside in the Magazine “Sestdiena”: The Forgetting and Other Topics] . Grām: Medveckis, A. (red.). Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XV. Liepāja: LiePA. 358.-365. lpp.

Kirša, K., Rozenšteine, A., Uzule, L., Zelče, V. (2013) Sociālā atmiņa Latvijas identitātē [Social Memory in the Identity of Latvia]. Grām.: Stradiņš, J. (red.). Letonikas piektais kongress. 2013. gada 28.–30. oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 202.–214. lpp.

Neiburgs, U., Siliņa, G., Zellis, K. (2013). Otrais pasaules karš Latvijā: sociālā atmiņa un tās pētniecība [The Second World War in Latvia: Social Memory and It’s Research]. Letonikas piektais kongresa plenārsēžu materiālu krājums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 272.-285. lpp.

Uzule, L. (2013). Kapusvētku fenomens Latvijā: preses satura analīze un kapusvētku apmeklētāju anketēšana [The Phenomenon of Cemetery Festival in Latvia: Press Analysis and Survey of Participants]. Grām: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepaja: LiePA. 314.-321. lpp.

2012     

Bērziņš, D. (2012). Holokausta reprezentācija latviešu literatūrā: Viļa Lāča romāna “Vētra” piemērs [Holocaust Representation in the Latvian Literature: Example of the Novel “Vētra” (“The Storm”) by Vilis Lācis)]. Grām: Lāms, E. (red.). Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 17. Liepāja: LiePA. 31.–41. lpp.

Eglitis, D. S., Ardava, L. (2012). The Politics of Memory: Remembering the Baltic Way 20 Years after 1989. Europe-Asia Studies, 64(6), 1033-1059. See: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2012.691721

Ločmele, K. (2012). (Ne)izgaistošās atmiņas: nacionālie partizāni Baltinavas, Nautrēnu un Tilžas skolēnu kolektīvajā atmiņā [Memories That are Not Vanished: National Partisans in the Collective Memory of Schoolchildren in Baltinava, Nautrēni and Tilža]. Grām.: Saleniece, I. (red.). Vēsture: Avoti un cilvēki: XXI Zinātniskie lasījumi: Vēsture XV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 205.-213. lpp.

See: https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf

2011

Bērziņš, D. (2011). Latviešu identitātes konstrukcija laikraksta “Tēvija” propagandas materiālos: “mēs un viņi” diskurss (1941. gada jūlijs–1942. gada janvāris). [The Construction of Latvian Identity in Propaganda Materials of the Newspaper “Tēvija”: Discourse of “We and They” (July 1941–January 1942)]. In: Skudra, O. (red.). Latvijas preses vēsture: diskursi un identitātes. Riga: LU SZF SPPI. 123.–143. lpp.

See:http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/927/Latvijas-preses-vesture-diskursi-un-identitates.pdf?sequence=1

Bērziņš, D., Siliņa, G. (2011). Kara vēsture un mūsdienu sociālā atmiņa: karavīru dienasgrāmatas [War History and Current Social Memory: Diaries of the Soldiers]. Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultātes XXI zinātniskie lasījumi: starptautiskās konferences sekcijas “Vēsture: avoti un cilvēki” rakstu krājums. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds “Saule”. 46.–52. lpp.

See: https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf

Ločmele. K., Procevska, O., Zelče, V. (2011). Celebrations, Commemorative Dates and Related Rituals: Soviet Experience, its Transformation and Contemporary Victory Day Celebrations in Russia and Latvia. In: Muižnieks, N. (ed.). The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations. Riga: Academic Press of the University of Latvia. P. 31–58.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/lat_un_starp/The%20Geopolitics%20of%20History%20in%20Latvian-Russian%20Relations.pdf

Zelče, V., Kaprāns, M. (2011). National Identity, History and Social Memory. In: Zepa, B., Kļave, E. (eds). Latvia. Human Development Report 2010/2011. National Identity, Mobility, Capability. Riga: ASPRI. P. 39–51.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP2010%202011%20ENG.pdf

Zelče, V., Kaprāns, M. (2011). Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa. Grām.: Zepa, B., Kļave, E. (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Rīga: LU SPPI, 2011. 37.–47. lpp.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP2011_makets_final.pdf

Zelče, V. (2011). Latvia and the Baltic in Russian Historiography. In: Muižnieks, N. (ed.). The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations. Riga: Academic Press of the University of Latvia. P. 31–58.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/lat_un_starp/The%20Geopolitics%20of%20History%20in%20Latvian-Russian%20Relations.pdf

2010

Kirša, K. (2010). Antisemītisma diskurss laikrakstā “Latvijas Sargs” (1920–1928) [The Discourse of Anti-Semitism in the Newspaper “Latvijas Sargs” (1920–1928)]. Grām.: Skudra, O. (red.). Latvijas preses vēsture: Diskursi un identitātes. Rīga: LU SZF SPPI. 45.–61. lpp.

Zelče, V. (2010). History – Responsibility – Memory: Latvia’s Case. In: Rozenvalds, J.; Ijabs, I. (eds). Latvia. Human Development Report. 2008/2009. Latvia. Riga: ASPRI. P. 44–57.

See:

http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP-angliski2009.pdf

Zelče, V. (2010). Vēsture – atbildība – atmiņa: Latvijas pieredze. Grām.: Rozenvalds, J.; Ijabs, I. (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2008/2009. Atbildīgums. Rīga: LU SPPI. 42.–54. lpp.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP2009.pdf

2009

Ardava, L. (2009). “Mēs”–”viņi” diskursa konstrukcija 1989. gada 23. augusta akcijai “Baltijas ceļš” veltītajās publikācijās 1989. un 1999. gadā [The Construction of “We” vs. “Them” Discourse in the Publications Dedicated to the Baltic Way Action of August 23, 1989, in 1989 and 1999]. Latvijas Arhīvi, 4, 121–145. See: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/121–145–Ardava–Mes.pdf

Bērziņš, D. (2009). Nacistiskā antisemītisma propaganda laikrakstā “Tēvija” 1941. gada jūlijā: latviešu līdzdalības diskurss [Anti-Semitic Nazi Propaganda in the Newspaper “Tēvija” in July 1941: Discourse of Latvian Participation]. Latvijas Arhīvi, 4, 63-98.

See: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/63-98-Berzins-Nacistiska.pdf

Our Partners

Learn more